Bohater PRANA | Ecoventeam

Bohater PRANA

 

Bohater PRANA

ODZYSKAJ 20% !!! Zostań w swoim domu BOHATEREM Prana.
Wykonanie dziury w ścianie odpręża – reszta to „pikuś”

Raszyn, 2021.03.16

Regulamin promocji:

„Bohater PRANA”

„Bohater PRANA. Pozostań w domu, jeśli nudzisz się – być może to dobry czas na wykonanie drobnych prac remontowych?”

 1. Organizatorem promocji jest Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, członek PRANA GROUP – producenta i dystrybutora rekuperatorów wewnątrz-ściennych PRANA. Zarówno podejmowana przez Organizatora aktualnie działalność, jak i stosowany poziom rozwiązań technologicznych rekuperacji PRANA sprzyjają walce z pandemią oraz przy rekonwalescencji osób zakażonych. Więcej na ten temat na: http://ecoventeam.com/prana-vs-covid-19/
 2. Głównym celem promocji jest nakłonienie nabywców systemów rekuperacji wewnątrz-ściennej Prana 150/200 (zwanych dalej „Urządzenia”) do realizacji prac montażowych we własnym zakresie (samodzielnie lub przy pomocy wyłącznie domowników), bez angażowania osób z zewnątrz. Zasady te są tożsame z zasadami odosobnienia i akcją „pozostań w domu” obowiązującą w warunkach epidemii.
 3. Promocja polega na udzieleniu zwrotu części wartości zakupionych Urządzeń w wysokości 20% wartości brutto, niezwłocznie po spełnieniu wymogów promocji – w szczególności udokumentowaniu montażu samodzielnego urządzeń oraz potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przekazaną zaliczkę. Promocja nie odnosi się do pozostałych (poza wartością nabytych urządzeń) składowych faktury takich jak koszt dostosowania urządzenia na wymiar, zwrot kosztu przesyłki kurierskiej itp.
 4. Promocja obowiązywała będzie do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż 7 dni po ogłoszeniu przez właściwe służby zakończenia stanu zagrożenia epidemią. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w terminie wcześniejszym, bez podania uzasadnienia.
 5. Korzystającym z promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadające wystarczające przygotowanie i kwalifikacje do wykonywania prac remontowych i instalacyjnych o planowanym zakresie. Zakup Urządzeń w ramach promocji nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Promocja nie jest kierowana do osób prawnych a także do działalności osób fizycznych realizujących zakupy w związku z wykonywaniem przez nich działalności gospodarczej.
 6. Korzystający z promocji zobowiązany jest:
  1. Powiadomić Organizatora drogą e-mail na adres: office@pranagroup.eu o zamiarze uczestniczenia w promocji najpóźniej w momencie złożenia zamówienia.
  2. Posiadać kwalifikacje wystarczające i adekwatne do planowanego zakresu prac, zachować odpowiednie i adekwatne do sytuacji warunki bezpieczeństwa montażu mając na względzie zarówno bezpieczeństwo własne jak i osób trzecich.
  3. Najpóźniej w momencie złożenia zamówienia precyzyjnie (w milimetrach) podać grubości ścian w których montaż będzie wykonywany, z wyszczególnieniem grubości każdej ściany odrębnie na każdego zamawianego Urządzenia.
  4. Przeprowadzić montaż Urządzeń samodzielnie lub przy pomocy domowników, w warunkach zbliżonych do warunków kwarantanny domowej (bez zaangażowania do pomocy przy montażu osób z zewnątrz). Wypożyczenie narzędzi (ich przekazanie – przyjęcie) pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa nie stanowi naruszenia zasad promocji.
  5. Przeprowadzić montaż prawidłowo i w sposób zapewniający prawidłowe warunki i parametry pracy urządzenia. Nie ma ograniczeń co do używanych narzędzi oraz trwałości zastosowanych rozwiązań (urządzenie musi zostać zainstalowane w sposób zapewniający jego prawidłową i samodzielną pracę). Montaż może być wykonany w ścianie, w szybie okiennej lub innej przegrodzie oddzielającej wnętrze obiektu od zewnętrza. Szczególnie ważne jest aby urządzenie zamontować w układzie poziomym ze spadkiem 3 do 5 stopni na zewnątrz i otworem okapowym po stronie elewacji zewnętrznej obiektu, skierowanym do dołu.
  6. Przeprowadzić montaż w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru urządzenia, potwierdzonego w systemie ewidencji przesyłek kurierskich.
  7. Potwierdzić zakończenie montażu wykonując trzy fotografie (z trzech różnych ujęć) aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym i przesłanie tych fotografii na adres office@pranagroup.eu, najpóźniej do północy 7-mego dnia od daty odbioru urządzenia. Fotografie wykonane być muszą w sposób zapewniający zarówno anonimowości autora fotografii jak i osób, których montaż dotyczy (nie mogą zawierać żadnych danych wrażliwych ani informacji umożliwiających identyfikację zdjęć z ich autorem, miejscem montażu lub Korzystającym a także osobami trzecimi. Jeżeli fotografie nie będą spełniały w/w warunków, Korzystający w sposób automatyczny i nieodwołalny utraci prawo do skorzystania z promocji.
 7. Schemat przebiegu transakcji powiązanej z promocją (krok po kroku):
  1. Złożenie zamówienia z potwierdzeniem gotowości do udziału w promocji, wskazaniem konkretnych modeli Urządzeń wraz z grubościami (w milimetrach) ścian/przegród w których zostaną zainstalowane. Rekomendowanym jest poprzedzenie zamówienia konsultacjami w zakresie doboru właściwych rozwiązań, poprzez wykorzystanie czatu na stronie www.ecoventeam.com.
  2. Zapłata za proformę, zawierającą wartość transakcji nie uwzględniające promocji.
  3. Odbiór faktury zaliczkowej otrzymanej drogą e-mail, potwierdzającej całość wpłaconej kwoty.
  4. Odbiór Urządzeń od kuriera, zapoznanie z instrukcją montażu, konserwacji i użytkowania.
  5. Rozpakowanie Urządzeń w celu sprawdzenie prawidłowości dziania na poszczególnych prędkościach pracy – przed zamontowaniem.
  6. Wykonanie montażu Urządzeń w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru, przesłanie najpóźniej do północy na wskazany adres e-mail 3 fotografii każdego z zamontowanych Urządzeń. Uwaga! Demontażu wtyczki i podłączenie przewodu zasilającego do instalacji elektrycznej może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian zarówno konstrukcji urządzenia jak i jego instalacji elektrycznej.
  7. Odbiór korekty faktury zaliczkowej i potwierdzenie drogą e-mail jej otrzymanie.
  8. Odbiór faktury ostatecznej drogą e-mail i zwrotu uzgodnionej wartości rabatu promocyjnego na rachunek bankowy Korzystającego, z którego nastąpiła zapłata proformy.
  9. W przypadku niespełnienia wymogów konkursu lub rezygnacji z udziału, rabat promocyjny zaliczony zostanie na poczet wartości transakcyjnej zgodnie z treścią proformy oraz faktury zaliczkowej.
 8. Korzystający z promocji wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące w Internetach i portalach społecznościowych przesłanych fotografii potwierdzających wykonanie montażu, oraz na wykorzystanie przesłanych fotografii – do celów marketingowych, z zastrzeżeniem zachowania anonimowości co do wykonawcy, adresu instalacji i danych osobowych osób, których montaż dotyczy. Jednocześnie Korzystający wyraża zgodę na publikację imienia Korzystającego i miejscowości instalacji w zestawieniu z przesłanymi fotografiami – strony potwierdzają że publikacja tych danych nie stanowi naruszenia danych osobowych Korzystającego i nie jest wystarczająca do jego identyfikacji.
 9. Korzystający z promocji wyraża zgodę na publikowanie według własnego uznania, w sposób wybiórczy niektórych uzyskanych fotografii i udostępniania ich według uznania Organizatora do prezentacji dla Internautów w kategoriach dla wyróżnienia dodatkowego „Najlepsza profeska” oraz „Najśmieszniejsza prowizorka”.
 10. Uzyskane w ramach niniejszej promocji zniżki i profity nie mogą być łączone z innymi zniżkami, rabatami czy innymi profitami uzyskanymi na podstawie innych umów czy ustaleń nie związanych z promocją.
 11. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz firm powiązanych osobowo i kapitałowo z Organizatorem i Prana Group.
 12. Wycofanie się Korzystającego z promocji możliwa jest w każdym czasie przed przesłaniem fotografii z realizacji montażu do Organizatora. Od momentu wysłania fotografii do Organizatora, wycofanie się Korzystającego z promocji nie jest możliwe.
 13. Zwrot zakupionych drogą internetową Urządzeń możliwy jest na zasadach ogólnych regulowanych przez prawo, z zastrzeżeniem że Urządzenia nie mogą nosić śladów użytkowania i uszkodzeń, ich stan techniczny winien umożliwiać ich dalszą odsprzedaż jako urządzeń nowych i nieużytkowanych.
 14. Zasady niniejszej promocji opracowane zostały w warunkach pierwszego tygodnia pandemii, powszechnej niepewności i poczucia zagrożenia oraz reorganizacji. Zarówno Organizator jak i Korzystający oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne przyszłe nieporozumienia rozwiązać w sposób polubowny, z wyrozumiałością i poszanowaniem stanowisk obydwu stron.
 15. Udział w promocji traktowany jest jednoznacznie ze zgodą Korzystającego na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji promocji. Administratorem danych osobowych Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, e-mail: office@pranagroup.eu, tel. +48 733600799

 

 •  
Możliwości montażu rekuperatorów PRANA
Możliwości montażu rekuperatorów PRANA