Regulamin prmocji | Ecoventeam

Regulamin promocji “Duet: Unico + Rekuperator Prana “

 

 

Raszyn, 2022.09.09 Regulamin promocji:

Organizatorem programu jest Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, członek PRANA GROUP – producenta rekuperatorów wewnątrz-ściennych PRANA. 

Oferta duetu: Unico + Rekuperator Prana z rabatem jest dla klientów indywidualnych! 

Promocja polega na udzieleniu upustu od ceny katalogowej na oba urządzenia.

Wysokość rabatu jest zależna od ilości urządzeń i modeli.

Oferta nie sumuje się z innymi upustami lub promocjami. 

Cena promocyjna jest podawana indywidualnie każdemu zainteresowanemu po przeprowadzeniu rozmowy określającej potrzeby klienta. 

Promocja nie odnosi się do pozostałych akcesoriów i usług,  takich jak koszt dostosowania urządzenia na wymiar, montaż. 

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów Unico. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w terminie wcześniejszym, bez podania uzasadnienia.

Korzystający z promocji zobowiązany jest:

Najpóźniej w momencie złożenia zamówienia precyzyjnie (w milimetrach) podać grubości ścian, w których montaż będzie wykonywany, z wyszczególnieniem grubości każdej ściany odrębnie na każdego zamawianego Urządzenia.

Przeprowadzić montaż Urządzeń samodzielnie lub przy pomocy ekipy monterskiej.

Przeprowadzić montaż prawidłowo i w sposób zapewniający prawidłowe warunki i parametry pracy urządzenia. Nie ma ograniczeń co do używanych narzędzi oraz trwałości zastosowanych rozwiązań (urządzenie musi zostać zainstalowane w sposób zapewniający jego prawidłową i samodzielną pracę). Montaż może być wykonany w ścianie, w szybie okiennej lub innej przegrodzie oddzielającej wnętrze obiektu od zewnętrza. Szczególnie ważne jest, aby urządzenie zamontować w układzie poziomym ze spadkiem 3 do 5 stopni na zewnątrz i otworem okapowym po stronie elewacji zewnętrznej obiektu, skierowanym do dołu.

Schemat przebiegu transakcji powiązanej z promocją (krok po kroku):

Złożenie zamówienia z potwierdzeniem gotowości do udziału w promocji, wskazaniem konkretnych modeli Urządzeń wraz z grubościami (w milimetrach) ścian/przegród, w których zostaną zainstalowane. Rekomendowanym jest poprzedzenie zamówienia konsultacjami w zakresie doboru właściwych rozwiązań z naszymi konsultantami. 

Zapłata za proformę, zawierającą wartość transakcji.

Odbiór faktury zaliczkowej otrzymanej drogą e-mail, potwierdzającej całość wpłaconej kwoty.

Odbiór Urządzeń od kuriera, zapoznanie z instrukcją montażu, konserwacji i użytkowania.

Wykonanie montażu Urządzeń. Uwaga! Demontażu wtyczki i podłączenie przewodu zasilającego do instalacji elektrycznej może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian zarówno konstrukcji urządzenia jak i jego instalacji elektrycznej.

Odbiór faktury ostatecznej drogą e-mail.

Zyskane w ramach niniejszego programu zniżki i profity nie mogą być łączone z innymi.

Z udziału w programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz firm powiązanych osobowo i kapitałowo z Organizatorem i Prana Group.

Zwrot zakupionych drogą internetową Urządzeń możliwy jest na zasadach ogólnych uregulowanych przez prawo, z zastrzeżeniem, że Urządzenia mogą nosić ślady użytkowania, ale nie mogą być uszkodzone mechanicznie i elektronicznie i muszą posiadać oryginalne pakowania. 

Nie będą przyjmowane zwroty urządzeń dostosowanych na indywidualne zamówienie.

Producent zapewnia, że urządzenia zwrócone po okresie użytkowania nie trafią ponownie do obrotu jako nowe.

Zarówno Organizator jak i Korzystający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne przyszłe nieporozumienia rozwiązać w sposób polubowny, z wyrozumiałością i poszanowaniem stanowisk obydwu stron.

Udział w programie traktowany jest jednoznacznie ze zgodą Korzystającego na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji promocji. Administratorem danych osobowych Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, e-mail: office@pranagroup.eu