Regulamin prmocji | Ecoventeam

Weź na próbę – regulamin

Weź na próbę

Raszyn, 2020.05.18 Regulamin promocji:

„Weź na próbę”

Organizatorem programu jest Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, członek PRANA GROUP – producenta rekuperatorów wewnątrz-ściennych PRANA.

Promocja polega na udzieleniu zwrotu kosztów zakupu urządzenia do 30 dni od daty zakupu bez podania przyczyn. Promocja nie odnosi się do pozostałych (poza wartością nabytych urządzeń) składowych faktury takich jak koszt dostosowania urządzenia na wymiar, zwrot kosztu przesyłki kurierskiej itp.

Promocja obowiązywała będzie do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w terminie wcześniejszym, bez podania uzasadnienia.

Korzystającym z promocji może być wyłącznie osoba fizyczna. Zakup Urządzeń w ramach promocji nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Promocja nie jest kierowana do osób prawnych a także do działalności osób fizycznych realizujących zakupy w związku z wykonywaniem przez nich działalności gospodarczej.

Korzystający z promocji zobowiązany jest:

Najpóźniej w momencie złożenia zamówienia precyzyjnie (w milimetrach) podać grubości ścian w których montaż będzie wykonywany, z wyszczególnieniem grubości każdej ściany odrębnie na każdego zamawianego Urządzenia.

Przeprowadzić montaż Urządzeń samodzielnie lub przy pomocy ekipy monterskiej.

Przeprowadzić montaż prawidłowo i w sposób zapewniający prawidłowe warunki i parametry pracy urządzenia. Nie ma ograniczeń co do używanych narzędzi oraz trwałości zastosowanych rozwiązań (urządzenie musi zostać zainstalowane w sposób zapewniający jego prawidłową i samodzielną pracę). Montaż może być wykonany w ścianie, w szybie okiennej lub innej przegrodzie oddzielającej wnętrze obiektu od zewnętrza. Szczególnie ważne jest aby urządzenie zamontować w układzie poziomym ze spadkiem 3 do 5 stopni na zewnątrz i otworem okapowym po stronie elewacji zewnętrznej obiektu, skierowanym do dołu.

Schemat przebiegu transakcji powiązanej z promocją (krok po kroku):

Złożenie zamówienia z potwierdzeniem gotowości do udziału w promocji, wskazaniem konkretnych modeli Urządzeń wraz z grubościami (w milimetrach) ścian/przegród w których zostaną zainstalowane. Rekomendowanym jest poprzedzenie zamówienia konsultacjami w zakresie doboru właściwych rozwiązań, poprzez wykorzystanie czatu na stronie www.ecoventeam.com.

Zapłata za proformę, zawierającą wartość transakcji.

Odbiór faktury zaliczkowej otrzymanej drogą e-mail, potwierdzającej całość wpłaconej kwoty.

Odbiór Urządzeń od kuriera, zapoznanie z instrukcją montażu, konserwacji i użytkowania.

Rozpakowanie Urządzeń w celu sprawdzenie prawidłowości dziania na poszczególnych prędkościach pracy – przed zamontowaniem.

Wykonanie montażu Urządzeń . Uwaga! Demontażu wtyczki i podłączenie przewodu zasilającego do instalacji elektrycznej może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian zarówno konstrukcji urządzenia jak i jego instalacji elektrycznej.

Odbiór faktury ostatecznej drogą e-mail.

Zyskane w ramach niniejszego programu zniżki i profity nie mogą być łączone z innymi.

Z udziału w programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz firm powiązanych osobowo i kapitałowo z Organizatorem i Prana Group.

Wycofanie się Korzystającego z programu możliwe jest w każdym czasie do 30 dni.

Realizacja zakupu w ramach niniejszej promocji znosi (unieważnia) ewentualny zapis w treści faktury: „Produkty przygotowane na wymiar nie podlegają zwrotowi.” Oznacza to wprost, że zakup w ramach niniejszej promocji umożliwia również zwrot urządzeń wykonanych na wymiar, z zastrzeżeniem iż zwrot pieniędzy ograniczony zostanie wyłącznie do wartości urządzenia i nie będzie obejmował kosztu dostosowania do wymiaru ściany oraz kosztu nadania przesyłki.

Zwrot zakupionych drogą internetową Urządzeń możliwy jest na zasadach ogólnych regulowanych przez prawo, z zastrzeżeniem że Urządzenia mogą nosić ślady użytkowania ale nie mogą być uszkodzone mechanicznie i elektronicznie.

Producent zapewnia, że urządzenia zwrócone po okresie użytkowania nie trafią ponownie do obrotu jako nowe.

Zarówno Organizator jak i Korzystający oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne przyszłe nieporozumienia rozwiązać w sposób polubowny, z wyrozumiałością i poszanowaniem stanowisk obydwu stron.

Udział w programie traktowany jest jednoznacznie ze zgodą Korzystającego na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji promocji. Administratorem danych osobowych Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, e-mail: office@pranagroup.eu, tel. +48 733600799

Weź na próbę