Regulamin promocji „Black Friday” - Rekuperatory Prana

Raszyn, 2020.11.20

Regulamin promocji „Black Friday”

Promocja Black Friday

Organizatorem promocji jest Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, KRS 0000533306, NIP: 5342500889, REGON: 360293641, członek PRANA GROUP POLSKA – producenta rekuperatorów wewnątrz-ściennych PRANA (www.ecoventeam.com), a także instalatorzy wyszczególnieni na mapie instalatorów pod adresem: http://ecoventeam.com/dystrybucja, (jeżeli deklarują chęć udziału w promocji).

 1. Opłata uzyskanej w ramach promocji oferty jest równoznaczna z potwierdzeniem akceptacji przez Nabywcę niniejszego regulaminu. 
 2. Promocja polega na udzieleniu rabatu zakupowego w wysokości -20% liczonego od wartości netto wskazanego w treści oferty asortymentu i dotyczy wyłącznie zakupu dokonanego do dnia 27.11.2020r. 
 3. Datę dokonania zakupu definiuje się datę zapłaty przez Nabywcę pełnej kwoty brutto za nabywane produkty podlegające promocji. W sytuacji uznanej przez Organizatora za „szczególną”, Organizator może zmienić indywidualne warunki promocji w odniesieniu do daty jej obowiązywania, przy czym zmiana o charakterze jednostronnym jako decyzja Organizatora możliwa jest wyłącznie na korzyść Nabywcy. 
 4. Promocja obejmuje tylko produkty wyraźnie wskazane w ofercie jako objęte promocją i nie odnosi się do pozostałych (poza wartością nabytych urządzeń) składowych oferty takich jak koszt dostosowania urządzenia na wymiar, zwrot kosztu przesyłki kurierskiej, koszt montażu itp.
 5. Promocja obowiązywała będzie do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w terminie wcześniejszym, bez podania uzasadnienia, a także do kontynuacji promocji i przyjmowania zamówień w dniu promocji nawet po wyczerpaniu zapasów magazynowych, z zastrzeżeniem konieczności zamówienia asortymentu u producenta i dostawy w terminie do 30-stu roboczych od dnia ostatecznego potwierdzenia zamówienia i zapłaty.
 6. Korzystającym z promocji i Nabywcą może być każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych wymagany w zawieraniu transakcji kupna – sprzedaży. 
 7. Korzystający z promocji zobowiązany jest:
  1. Po opłaceniu otrzymanej oferty, przesłać do Organizatora za pośrednictwem drogi email bankowe potwierdzenie zapłaty potwierdzające realizację zapłaty w dniu promocji, a także
  2. Możliwie niezwłocznie, przesłać do Organizatora za pośrednictwem drogi email precyzyjną informację (w milimetrach) grubości brutto ścian w których montowane będą zakupione urządzenia, z wyszczególnieniem grubości każdej ściany odrębnie dla każdego zamawianego urządzenia.
 8. Rekomenduje się poprzedzenie zamówienia konsultacjami w zakresie doboru właściwych rozwiązań, poprzez wykorzystanie czatu na stronie www.ecoventeam.com lub w kontakcie telefonicznym z Organizatorem.
 9. W przypadku planowanego samodzielnego montażu urządzeń lub za pośrednictwem firm zewnętrznych, rekomenduje się poprzedzenie montażu konsultacjami telefonicznymi z serwisem Prana Polska pod nr tel. 733600713, lub drogą email: serwis@pranagroup.eu. 
 10. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych lub technicznych urządzeń otrzymanych drogą kurierską. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie powiadomić firmę kurierską w celu przeprowadzenia procesu reklamacji oraz serwis Prana Polska pod nr 733600713, lub drogą email: serwis@pranagroup.eu. 
 11. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian zarówno konstrukcji urządzenia jak i jego instalacji elektrycznej.
 12. Przekazanie faktury zaliczkowej w przypadku odroczenia terminu dostawy lub faktury ostatecznej po przesłaniu bankowego potwierdzenia zapłaty nastąpi drogą e-mail.
 13. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami Organizatora, a ewentualne zniżki i profity nie mogą być łączone z innymi.
 14. Ewentualny zwrot zakupionych drogą internetową Urządzeń możliwy jest wyłącznie na zasadach ogólnych, uregulowanych prawnie.
 15. Zarówno Organizator jak i Nabywca oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne nieporozumienia rozwiązać w sposób polubowny, z wyrozumiałością i poszanowaniem stanowisk obydwu stron.

Udział w programie traktowany jest jednoznacznie ze zgodą Korzystającego na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji promocji. Administratorem danych osobowych Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, e-mail: office@pranagroup.eu, tel. +48 733600799.