Regulamin prmocji | Ecoventeam

Regulamin promocji „Black Friday”

 

Regulamin promocji Black Friday 2024

ORGANIZATOR

Organizatorem promocji jest Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05 – 090) przy ul. Nadrzecznej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000533306, NIP: 5342500889 będąca członkiem PRANA GROUP – producenta rekuperatorów wewnątrz-ściennych PRANA.

OFERTA

Oferta:Black Friday – 20% na stan magazynowy Rekuperatorów PRANA. Promocja polega na udzieleniu klientowi maksymalnie -20% upustu od ceny katalogowej brutto na rekuperatory Prana z aktualnego stanu magazynowego w dniu kontaktu z firmą Ecoventeam Sp. z o.o.

KORZYSTAJĄCY

Promocja jest skierowana do klientów detalicznych, z wyłączeniem osób wymienionych w zasadach promocji niniejszego regulaminu.

ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na udzieleniu klientowi maksymalnie -20% upustu od ceny katalogowej brutto na rekuperatory Prana z aktualnego stanu magazynowego w dniu kontaktu korzystającego z organizatorem Ecoventeam Sp. z o.o.

Oferta nie sumuje się z innymi upustami lub promocjami. Zyskane w ramach niniejszego programu zniżki i profity nie mogą być łączone z innymi.

Z udziału w programie wyłączeni są pracownicy Organizatora, współpracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy czy inne osoby współpracujące z Organizatorem oraz wszystkie inne osoby, które łączy stosunek prawny z Organizatorem (bez względu na rodzaj stosunku prawnego) oraz osoby fizyczne lub prawne powiązanych osobowo i kapitałowo z Organizatorem i Prana Group.

Umowna nazwa promocji i przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Oferta promocyjna jest podawana indywidualnie każdemu zainteresowanemu po przeprowadzeniu rozmowy określającej potrzeby klienta.

Promocja nie odnosi się do pozostałych akcesoriów i usług, takich jak koszt dostosowania urządzenia na wymiar, montaż itp.

CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 17.11.2023 r. do dnia 27.11.2023 r. albo do czasu wyczerpania zapasów urządzeń – rekuperatorów PRANA. Promocja dotyczy tylko urządzeń, które zostały wystawione z ceną uwzględniająca promocję.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w terminie wcześniejszym, bez podania uzasadnienia.

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCEGO

Korzystający z promocji zobowiązany jest:

 

najpóźniej w momencie złożenia zamówienia precyzyjnie (w milimetrach) podać grubości ścian, w których montaż będzie wykonywany, z wyszczególnieniem grubości każdej ściany odrębnie na każdego zamawianego Urządzenia,

przeprowadzić montaż Urządzeń samodzielnie lub przy pomocy ekipy monterskiej,

przeprowadzić montaż prawidłowo i w sposób zapewniający prawidłowe warunki i parametry pracy urządzenia. Nie ma ograniczeń co do używanych narzędzi oraz trwałości zastosowanych rozwiązań (urządzenie musi zostać zainstalowane w sposób zapewniający jego prawidłową i samodzielną pracę). Montaż może być wykonany w ścianie, w szybie okiennej lub innej przegrodzie oddzielającej wnętrze obiektu od zewnętrza. Szczególnie ważne jest, aby urządzenie zamontować w układzie poziomym ze spadkiem 3 do 5 stopni na zewnątrz i otworem okapowym po stronie elewacji zewnętrznej obiektu, skierowanym do dołu.

PRZEBIEG TRANSAKCJI – KORZYSTANIA Z PROMOCJI

Schemat przebiegu transakcji powiązanej z promocją (krok po kroku) jest następujący:

1. Złożenie zamówienia z potwierdzeniem gotowości do udziału w promocji, wskazaniem konkretnych modeli Urządzeń wraz z grubościami (w milimetrach) ścian/przegród, w których zostaną zainstalowane. Rekomendowanym jest poprzedzenie zamówienia konsultacjami w zakresie doboru właściwych rozwiązań z naszymi konsultantami.

2. Zapłata za proformę, zawierającą wartość transakcji.

3. Odbiór faktury zaliczkowej otrzymanej drogą e-mail, potwierdzającej całość wpłaconej kwoty.

4. Odbiór Urządzeń od kuriera, zapoznanie z instrukcją montażu, konserwacji i użytkowania.

5. Wykonanie montażu Urządzeń. Uwaga! Demontażu wtyczki i podłączenie przewodu zasilającego do instalacji elektrycznej może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian zarówno konstrukcji urządzenia jak i jego instalacji elektrycznej.

6. Odbiór faktury ostatecznej drogą e-mail.

ZWROT URZĄDZEŃ

Zwrot zakupionych drogą internetową Urządzeń, możliwy jest na zasadach ogólnych uregulowanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem, że Urządzenia mogą nosić ślady zwykłego użytkowania, użytkowania zgodnego z przeznaczeniem urządzenia, ale nie mogą być uszkodzone mechanicznie i elektronicznie i muszą posiadać oryginalne opakowania.

Zwrotowi niw podlegają urządzenia dostosowane na indywidualne zamówienie klienta tj. urządzenia dostosowane według wskazanych przez klienta indywidualnych parametrów.

INNE POSTANOWIENIA

Zarówno Organizator jak i Korzystający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne przyszłe nieporozumienia rozwiązać w sposób polubowny, z wyrozumiałością i poszanowaniem stanowisk obydwu stron.

Udział w programie traktowany jest jednoznacznie ze zgodą Korzystającego na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji promocji. Administratorem danych osobowych Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, e-mail: office@pranagroup.eu

Raszyn, 13 listopada 2024 r.