GWARANCJA DOOR TO DOOR | Ecoventeam

REGULAMIN GWARANCJI DOOR TO DOOR

1. Gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń wentylacyjnych marki PRANA (zwanych dalej Urządzeniem) produkowanych przez PRANA PLATINUM Ltd., 19-1, Dudayeva str., Lviv, 79005, Ukraine (zwana dalej „Gwarantem” lub „Producentem”), dystrybuowanych przez Ecoventeam sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Nadrzeczna 3 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533306, NIP: 5342500889, REGON: 360293641 (dalej zwaną Głównym Dystrybutorem) i sprzedawanych za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów Głównego Dystrybutora (dalej zwanych Dystrybutorami). Pełna lista Dystrybutorów znajduje się na stronie www.ecoventeam.com
2. W przypadku wady zakupionego produktu marki PRANA osoba, która dokonała zakupu („Klient”), według swojego wyboru, może dochodzić wobec sprzedawcy roszczeń z tytułu:
a) niezgodności towaru z umową (na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny dot. rękojmi
b) w przypadku zakupu dokonanego przez konsumenta w sklepie internetowym www.ecoventeam.com/skelp/ – ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta)
c) gwarancji udzielonej przez Ecoventeam Sp. z o.o. w trybie Door to Door
3. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Gwarant gwarantuje sprawne działanie Urządzenia, na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi Urządzenia (dokumentacji techniczno-ruchowej załączonej do danego Urządzenia).
5. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli została sporządzona na oryginalnym druku opatrzonym następującymi elementami: dane obejmujące nazwę produktu (pełna nazwa), model jednostki zewnętrznej/wewnętrznej, odpowiadający jej numer fabryczny, informację o opakowaniu/kompletacji, datę produkcji oraz datę sprzedaży Urządzenia, pieczęć i podpis sprzedawcy (Głównego Dystrybutora lub Dystrybutora).
6. Karta Gwarancyjna wraz z załączonymi do niej niniejszymi Warunkami Gwarancji jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw z tytułu udzielonej gwarancji. Informacje zawarte w instrukcji obsługi (dokumentacji techniczno-ruchowej załączonej do danego Urządzenia) i innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego Urządzenia mają charakter uzupełniający. Ma ona charakter nadrzędny w stosunku do warunków zawartych w instrukcji obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa załączona do danego Urządzenia) lub innych dokumentach dołączonych do sprzedanego Urządzenia.
7. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 miesięcy (2 lata), licząc od daty sprzedaży Urządzenia. W przypadku braku wskazania daty sprzedaży ww. termin rozpoczyna bieg od dnia produkcji danego Urządzenia.
8. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu Urządzenia oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
9. W przypadku gdy dane uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, Gwarant jest zobowiązany do poinformowania uprawnionego z gwarancji, przed rozpoczęciem prac, o płatnej naprawie i jej wysokości oraz o konieczności akceptacji jej kosztów.
10. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych uprawniony z gwarancji może zostać obciążony kosztami związanymi z wykonanymi przez Gwaranta czynnościami.
11. Uprawniony z gwarancji w przypadku ujawnienia się wady Urządzenia, zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Urządzenia i niezwłocznego wezwania Dystrybutora lub Głównego Dystrybutora w celu dokonania diagnozy lub ewentualnego demontażu Urządzenia.
12. Wady będą usuwane w miejscu eksploatacji Urządzenia lub w wyznaczonym przez Gwaranta miejscu.
13. Przed dostarczeniem Urządzenia do punktu serwisowego uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z Głównym Dystrybutorem lub Dystrybutorem, w celu weryfikacji faktycznego sprzętowego uszkodzenia Urządzenia. Główny Dystrybutor lub Dystrybutor pomoże rozwiązać problem lub potwierdzi konieczność przekazania Urządzenia do naprawy.
14. Klient zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez kontakt z serwisem Gwaranta i odesłanie kompletnie wypełnionego Formularza Reklamacyjnego dołączonego do karty gwarancyjnej Produktu z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają.
15. Wady Urządzenia ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Gwaranta, w ciągu 21 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia Urządzenia do punktu serwisowego / siedziby Głównego Dystrybutora lub od momentu podjęcia czynności usuwania wady w miejscu instalacji urządzenia. Termin ten może ulec wydłużeniu do 45 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części z poza granic Polski. Jednocześnie Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższych terminów w uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje uprawnionego z gwarancji przed rozpoczęciem prac gwarancyjnych wskazując szacunkowy czas naprawy.
16. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie uprawniony z gwarancji uniemożliwił dostęp do miejsca instalacji Urządzenia.
17. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu, powodujące jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją Producenta.
18. Nie są objęte Gwarancją:
uszkodzenia Urządzenia wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowego transportu, eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania lub użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
baterie pilota do sterowania zdalnego;
mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady;
wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej);
wady i uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi w tym wynikające z nieprawidłowego montażu (brak wymaganego spadku obsadzenia urządzenia określonego w dokumentacji urządzenia) takimi jak:
zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony; czynności i części należące do normalnej eksploatacji Urządzenia;
roszczenia z tytułu parametrów technicznych Urządzenia, o ile są one zgodne z parametrami podanymi przez Producenta;
usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem Urządzenia,
błędnym doborem Urządzenia;
produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.
19. Wszelkie skreślenia, poprawki lub zmiany na Karcie Gwarancyjnej są podstawą do anulowania gwarancji.
20. Przedstawiciele Głównego Dystrybutora oraz Dystrybutora upoważnieni do oceny przyczyn wad produktu.
21. Uprawniony z gwarancji traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych Urządzenia.
22. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany Urządzenia na nowe, tego samego typu lub modelu nie gorszej specyfikacji, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech napraw Urządzenia.
23. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe Urządzenie.
24. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres przebywania Urządzenia w serwisie.
25. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
26. Naprawione lub wymienione Urządzenie może zawierać nowe lub odnowione elementy.
Dla realizacji gwaranci w systemie Door to Door dodaje się następujące punkty
27. W ramach gwarancji, Klient według własnego uznania może skorzystać z usługi Door To Door (D2D) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
28. Usługa Door To Door (D2D) oznacza usługę serwisową "od drzwi do drzwi". Jest to rodzaj usługi polegającej na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego Produktu zgłoszonego w ramach gwarancji od drzwi Klienta do serwisu i z powrotem (na koszt Gwaranta).
29. Kurier dokonuje odbioru należycie wymontowanego Produktu i dostarcza go do autoryzowanego serwisu Gwaranta. Usprawniony lub wymieniony Produkt zostanie doręczony pod adres wskazany przez Klienta
30. Gwarant odbiera Produkt z dowolnie wskazanego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
31. Usługa Door To Door (D2D) dotyczy wyłącznie Produktów marki PRANA zakupionych za pośrednictwem Dystrybutora lub sklepu internetowego, o których mowa w pkt VII. ppkt 1. i pkkt.2., lub u konsultanta infolinii Ecoventeam Sp. z o.o., i obowiązuje przez cały okres Gwarancji.
32. Usługa dotyczy wady towary pojedynczego urządzenia. Jeśli dla jednego urządzenia kupujący skorzystał z tego trybu reklamacji, to tryb ten nie jest już wiążący, gdyby przy tym samym produkcie ujawniła się kolejna wada.
33. Klient zobowiązany jest dostarczyć prawidłowo wymontowany ze ściany Produkt w oryginalnym opakowaniu, zapakowany wraz ze wszystkimi akcesoriami zgodnie z instrukcją pakowania dołączoną do Karty Gwarancyjnej, a w przypadku usługi Door To Door umieścić na opakowaniu naklejkę D2D dołączoną do Karty gwarancyjnej. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego lub braku odpowiedniego zabezpieczenia Produktu ponosi Klient.
34. W odniesieniu do gwarancji w ramach usługi Door To Door, Gwarant zastrzega sobie prawo do nieodebrania Produktu w sytuacji gdy Produkt zapakowany jest w sposób nieprawidłowy, do czasu usunięcia wskazanych nieprawidłowości.
35. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach świadczenia gwarancyjnych określa Polityka Prywatności dostępna na stronie Gwaranta www.ecoventeam.com/regulamin/
36. Wypełniając formularz reklamacyjny Klient zapoznaje się z klauzulą informacyjną.
37. Niniejsze warunki gwarancji mają charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Klienta przysługujących Klientowi wobec Ecoventeam Sp. z o.o. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przewidzianych w aktach prawnych obowiązujących na terytorium Polski.

Gwarancji od oficjalnego dystrybutora w Polsce

Jesteśmy oficjalnym, wyłącznym dystrybutorem rekuperatorów PRANA w Polsce – ECOVENTEAM Sp. z o.o.

Gwarantujemy najwyższą jakość urządzeń oraz konkurencyjne ceny. Nasze modele wyróżniają się najlepszą relacją jakości do ceny, dlatego możemy zapewnić najniższy koszt systemów wentylacyjnych w tej klasie. Na każdy sprzęt udzielamy 2-letniej gwarancji. Służymy też specjalistycznym doradztwem w zakresie wyboru urządzenia najlepiej odpowiadającego konkretnym wymaganiom. Innowacyjna wentylacja to jest wysoka energooszczędność, ergonomia, łatwość obsługi.